Overview

yi zheng

( 深圳DYG )

China

GAME:KOG

NICK NAME:liu tian hao

NAME:yi zheng

AREA:China

MORE
Members
NAMEAREAPLACE

JC. dui dui

KOG

topMORE

DYG. JC. xiao zhi

KOG

supMORE

JC. OvO

KOG

ADCMORE

xingyu

KOG

ChinaMORE

yi zheng

KOG

ChinaMORE

JC. Evildoer

KOG

topMORE

JC. qing lang

KOG

midMORE

JC. zong qing

KOG

jungleMORE

JC. lao wang

KOG

supMORE

qingqing

KOG

ChinaTOPMORE

xiaoyi

KOG

ChinaSUPMORE

xiaojue

KOG

ChinaMORE

jiucheng

KOG

ChinaMORE